Overené zákazníkmi
0 pol.
0,00
Košík
Kategórie produktov
Ecoprodukt.sk - Recenzie Heureka.heureka.sk - Recenzie ecoprodukt.skBiano-sk.Tento e-shop je certifikovaný.Facebook ecoprodukt.Najnakup ecoprodukt.Essential SSL

Obchodné podmienky

V prípade zadania neplatných údajov v objednávke, tovar nebude expedovaný, čím kúpna zmluva zaniká.


1. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a firmou ECO PRODUKT s.r.o. Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj na kontaktnej adrese firmy ECO PRODUKT s.r.o. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový kupujúci je povinný sa riadne s týmito ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím nákupu. Fakturačná adresa sa nachádza v sekcii Kontakt.


2. Podmienky spolupráce

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.


Kupujúci (zákazník) sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok.
3. Kontaktné údaje: Korešpondenčná adresa (Slovenská pošta) ECO PRODUKT s.r.o. Banícka 360/7, Kanianka, 972 17 
4. Kontaktné údaje: Doručovacia adresa (Poštový kuriér, ostatné kuriérske spoločnosti) prevádzka ECO PRODUKT s.r.o. Jesenského 35, 972 01 Bojnice
5. Objednávanie tovaru Tovar je možné objednávať prostredníctvom nášho e-shopu e-mailom, telefonicky, osobne na adrese prevádzky ECO PRODUKT s.r.o. Úspešným odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje jej záväznosť. Prijatie objednávky potvrdíme emailom alebo telefonicky. Objednávka musí obsahovať: meno kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mail, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru, spôsob odberu a platby. Preto je najjednoduchšie nakupovať priamo na stránke, kde stačí správne údaje kupujúceho zadať iba pri samotnej registrácii. Zmena údajov kupujúceho: Každú zmenu údajov je nutné okamžite nahlásiť spoločnosti ECO PRODUKT s.r.o.. Za nedopatrenie a výdavky spojené s nehlásením zmeny údajov firma ECO PRODUKT s.r.o. nezodpovedá. Zrušenie objednávky: V prípade, že kupujúci je nútený zrušiť objednávku, musí tak urobiť písomne, a to e-mailom alebo poštou. Na základe obchodnej etiky a udržiavania dobrých obchodných vzťahov očakávame že nás objednávajúci o týchto okolnostiach informuje včas, a len v nevyhnutných prípadoch.


3. Vybavenie objednávky

Dodávky sú realizované v čo najkratšom termíne podľa dostupnosti daného produktu a prevádzkových možností. Objednávky vytvorené do 12:00 sú spracované v ten istý deň a podľa spôsobu dopravy následne vyexpedované. Objednávky vytvorené v poobedňajších a večerných hodinách sú vybavované nasledujúci pracovný deň. V prípade že nemáme daný produkt práve k dispozícii skladom, doba vybavenia objednávky môže trvať v priemere 7 pracovných dní. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na miesto odberu, ktoré určí odberateľ v objednávke

4. Ceny tovaru 

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. Je v záujme kupujúceho si pri každom nákupe aktuálne ceny overiť. ECO PRODUKT s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu cien, v náväznosti na úpravy cien výrobcov, chyby pri importe cien a pri pohyboch kurzu voči iným menám.

Pri záujme kupujúceho (zákazníka) je prípadne možný nákup aj na splátky cez QUATTRO jednoduchý nákup na splátky. Nákup na splátky je možný len pri objednávke nad 400€. V prípadne záujmu o nákup na splátky nás neváhajte kontaktovať emailom: info@ecoprodukt.sk Každá takáto žiadosť bude individuálne posúdená. Spoločnosť ECO PRODUKT s. r. o., si vyhradzuje právo zamietnuť takúto žiadosť.


5. Platobné podmienky

Úhrada: Dátumom úhrady / platby faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet veľkoobchodu. Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť dobierkou, osobne na adrese prevádzky, alebo platbou vopred. Tú je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet predávajúceho. Splatnosť: Pri platbe vopred je splatnosť objednávky 7 kalendárnych dní pokiaľ nie je dohodnuté inak. Po tomto období sa neuhradená objednávka považuje za zrušenú. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy ECO PRODUKT s.r.o.


6. Dodávka tovaru

Tovar je expedovaný kuriérskou službou. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí kupujúci, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme. Ak sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri preprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Poškodený tovar v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte. ECO PRODUKT s.r.o. zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky. Tovar je tiež možné prevziať osobne na prevádzke firmy. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Ak sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať ECO PRODUKT s.r.o. bezodkladne, najneskôr do 3 dní od obdržania tovaru. Neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované. Firma ECO PRODUKT s.r.o. sa vždy snaží vyhovieť požiadavkám svojich zákazníkov preto nás pri akýchkoľvek otázkach kontaktujte.

Faktúru si môžete stiahnuť v histórii Vašej objednávky po dodaní tovaru. Link na históriu objednávky nájdete v e-maily ktorý ste obdržali po vytvorení objednávky.

7. Záručné a reklamačné podmienky

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Vlastnícke právo na dodaný tovar prechádza na kupujúceho jeho prevzatím. 

3. Viditeľné vady tovaru, ktoré môžu byť podľa svojej povahy zistené okamžite pri preberaní tovaru   kontrolou na mieste dodania, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu na email info@ecoprodukt.sk okamžite, najneskôr do 24 hodín po prevzatí tovaru, inak sa predpokladá, že takéto vady v čase prevzatia neexistovali.

4. Skryté vady tovaru, ktoré môžu byť zistené až po odskúšaní je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty nasledujúceho odseku.

5. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar najneskôr do 3 dní odo dňa jeho prevzatia riadne dôkladne prezrie a vyskúša na slúžiaci účel na overenie jeho funkčnosti a bezchybnosti.

6. V prípade oprávnenosti reklamácie a výmeny alebo opravy vadného tovaru predávajúci dodá nový alebo opravený tovar v čo možno najkratšom čase, no najneskôr v lehote 30 dní.

7. Záručná doba na predávaný tovar je v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedená iná záručná doba. Je potrebné poznamenať, že pokiaľ ide o produkty ako nabíjateľné batérie, ktoré majú obmedzenú životnosť a sú považované za spotrebný tovar, reklamácia na znižovanie kapacity po lehote 6 mesiacov nemôže byť uznaná.

8. Postup pri reklamácii nádjete tu.


8. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf). 

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. 

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 

7. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá podnikateľ, ani napr. SZČO, ktorý v eshope zakúpi tovar "na IČO".

8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. 

Poučenie o odstúpení od zmluvy

9. Alternatívne riešenie sporu

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

Spotrebiteľ má možnosť riešiť spor s predávajúcim prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov v zmysle článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú.v. EÚ L 165, 18.6.2013).:

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/odr

10. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám na základe prijatých bezpečnostných opatrení.

11. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v bode II. druhá časť bod. 1, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

12. Záverečné ustanovenia

Vašu objednávku je možné stornovať bez storno poplatku do 12 hodín od jej vytvorenia pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa. ECO PRODUKT s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho avšak pre spotrebiteľa sú platné tie, ktoré boli účinné v čase vytvorenia objednávky.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

V Bojniciach 03.12.2018

Ecoprodukt na Facebooku