Overené zákazníkmi
0 pol.
0,00
Košík
Náš e-shop funguje naďalej 24 hodín, 7 dní v týždni. Objednávky expedujeme každý pracovný deň a v týchto dňoch je k dispozícií rovnako technická podpora telefonicky aj emailom od 9:00 do 16:00.
Kategórie produktov
Ecoprodukt.sk - Recenzie Heureka.Vrátenie tovaru do 30 dní.Ecoprodukt.sk - Shop roku 2019.Facebook ecoprodukt.Essential SSL

Pravidlá súťaže

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno:  ECO PRODUKT s.r.o.
Sídlo: Banícka 360/7, 972 17 Kanianka
IČO: 45502471
IČ DPH: SK2023016369

2. Miesto priebehu súťaže
Súťaž prebieha spoločne na území Slovenská republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK (ďalej len "miesto konania súťaže").

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť (špecifikovať požiadavky na súťažiaceho)
Súťaže sa nemôže zúčastniť (napr. zamestnanec) Do Súťaže sa môžu zapojiť len fyzické osoby, ktoré splnia podmienky účasti v Súťaži podľa tohto článku Pravidiel (ďalej aj „súťažiaci“). V prípade, že súťažiaci v čase zapojenia sa do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, môže sa súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi alebo ich zmluvným partnerom, ktorí sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním Súťaže a to najmä príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely Súťaže a určenie víťaza Súťaže, alebo blízke osoby osôb uvedených v tomto bode Pravidiel v zmysle ust. §116 a §117 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil podmienky, ktoré sú stanovené v súťažnom príspevku.

5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov , ktorí splnili podmienky súťaže. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej FB stránke. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

6. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná prostredníctvom zásielkovej služby výhercovi na náklady Organizátora.

7.Ochrana osobných údajov
Usporiadateľ, týmto poskytuje súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto článku len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č. 19/2018 Z.z.“). Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, resp. názov Facebookového účtu a v prípade víťaza aj jeho doručovacia adresa budú spracúvane na základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu Usporiadateľa v zmysle §850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, na stránke https://www.ecoprodukt.sk/info.menu/ochrana.osobnych.udajov–prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné údaje dotknutej osoby Usporiadateľom a to za účelom účasti dotknutej osoby v Súťaži.

8. Osobitné ustanovenia

1. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže berú na vedomie a súhlasia, že Facebook nemá voči Súťažiacim žiadne záväzky,

2. V prípade, že Usporiadateľ zistí porušenie týchto Pravidiel súťažiacim, majú právo kedykoľvek vylúčiť zo Súťaže tohto súťažiaceho a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Usporiadateľ má právo vymazať komentár na súťažný Facebook príspevok, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore so všeobecne záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno Usporiadateľa.
Súťažiaci, ktorý pridal takýto komentár k súťažnému Facebook príspevku bude zo Súťaže vylúčený a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní .

5. Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

6. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Usporiadateľ a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné, či iné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

7. V prípade, že víťazom sa stane fyzická osoba mladšia ako 18 rokov veku, usporiadateľ je oprávnený vyžiadať si od nej predloženie súhlasu zákonného zástupcu tejto osoby s účasťou tejto osoby v Súťaži. V prípade, že takýto víťaz súhlas svojho zákonného zástupcu nepredloží, stráca nárok na výhru a bude ustanovený náhradný víťaz v súlade s týmito Pravidlami. Súťažiaci, ktorý v čase zapojenia sa do súťaže nedosiahli 18 rokov veku, berú na vedomie, že uplatnenie výhry u Objednávateľa je prihlásenie sa na pobyt v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

8. Súťažiaci je povinný pred zapojením sa do súťaže oboznámiť sa s týmito Pravidlami a je povinný ich dodržiavať.

9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bojniciach , dňa 12.02. 2020

ECO PRODUKT

 
Ecoprodukt na Facebooku